کد خبر: ۱۹۲۹
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
بهائیت فرقه ای انشعاب یافته ازفرقه بابیت است که اصول و مبانی اعتقادی واحکام آن رادر برمی گیرد.
گروه بهائیت-فرقه نیوز، بهائیت فرقه ای انشعاب یافته ازفرقه بابیت است که اصول و مبانی اعتقادی واحکام آن رادر برمی گیرد. بنیان گذار فرقه بابیه علی محمد شیرازی ازطریق آشنایی با فرقه شیخیه ،اطلاعات محدودی پیرامون مسائل عرفانی تفسیرآیات واحادیث اسلامی کسب نمود.

پس ازمرگ باب ازآنجا که وی به ظهور فردی پس ازخود با مقام من یظهره الله ، نوید داده بود افراد زیادی ادعای چنین مقامی کردند که توسط حسینعلی وبا همکاری یحیی یا کشته شدند یااز ادعای خود دست برداشتند. سپس میرزا حسینعلی نوری مقام پیامبری رابرای خود ادعا کرد وازاینجا نزاع اصلی درمیان بابیان آغازشد.

بابی ها که ادعای حسینعلی رانپذیرفتند وبرجانشینی یحیی باقی ماندند، ازلی نام گرفتند وپیروان حسینعلی (بهائی) خوانده شدند.اوباارسال نامه هایی به اطراف رسما آیین جدید رااعلام وعده ای ازبابیان به اوایمان آوردند.

منابع اعتقادی واحکام بابیان نوشته های سیدعلی محمدباب میزاحسینعلی بهاءالله وتاحدی شوقی افندی است که ازنظر بهائیان مقدس بوده ودرمجالس ایشان قرائت می شود هرچند کتب باب عموما دردسترس بهائیان قرارنمی گیرد ودوکتاب اقدس وایقان میرزاحسینعی نزد آنان ازاهمیت خاصی برخوردار است.

بهاءالله مقامات زیادی برای خود ادعا کرد که مهمترین آنها مقام (الوهیت وربوبیت) بود.

اوهمچنین ادعای شریعت جدیدی نمود وبا نگارش کتاب هایی نظیر (ایقان)، (اقدس) ،(لوح اشراقات) (بدیع) و(مجموعه الالواح) که براساس تفکر اعتقادات وتعالیم باب تنظیم یافته عقائد واحکام فرقه خودرا بیان می نماید.

بیشتر عقائدبهائیت درمحورحسینعلی نوری است که دراینجا به چندنمونه اشاره می شود:

1-نسخ اسلام:باظهورسیدعلی محمدباب اسلام پایان گرفته واینک دین جدید ظهور کرده ومردم همگی باید بهائی شوند.(1)

2-شناخت بهاءالله:اولین چیزی که بربندگان واجب شده است شناخت محل تابش وحی وطلوع امرالله است,یعنی معرفت به میرزا حسینعلی بهاءالله که دراثراین شناخت اعمال قبول می شود.(2)

3-بهاءالله دارای مقام الوهیت وربوبیت است.(3)

4-بهاء مژده انبیاء گذشته وباب است.(4)

5-علاوه برعقائدی ازاین قبیل امروزه بهائیت به آموزه های دوازده گانه ای پرداخته وآنها راتبلیغ می نمایند.اموری ازقبیل:تحری حقیقت,ترک تقلید,تطابق دین باعلم وعقل,وحدت اساس ادیان,وحدت عالم انسانی,ترک تعصبات,الفت ومحبت میان افرادبشر,تعدیل معیشت عمومی,تساوی حقوق رجال ونساء,تعلیم وتربیت اجباری,صلح عمومی وتحریم جنگ ازجمله اصول دوازده گانه بهائیت به شمار میرود.

 پی نوشت:

(1)-بیان ,علی محمدباب,واحداول,باب15

(2)-کتاب اقدس,میرزاحسینعلی نوری ص1

(3)-همان ص77

(4)-بیان فارسی,علی محمدباب ,ص163

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: