شرح حال آسیب دیده گان فرقه حلقه (8)
به گزارش فرقه نیوز ؛
قبلا عرض کردم مرد جوانی را می شناسم که متاسفانه چند سال است همسرش جذب عرفان غیر حقیقی حلقه شده و این شخص با غم و اندوه فراوان می گوید واقعا نمی دانم چه کار کنم..
 از وقتی وارد این کلاسها شده نماز نمی خواند، می گوید هنوز درک و کیفیت برایم حاصل نشده و باید فعلا اتصال بگیرم تا حاصل شود!حجابش را رعایت نمی کند. می گوید هنوز درکش را ندارم و به بلوغ عرفانی نرسیده ام و باید توسط اتصال با شبکه شعور بعدا به این درک و فهم و بلوغ برسم!قرآن نمی خواند، می گوید حمله دارد ما هنوز به آن شرایط معرفتی نرسیده ایم تا بتوانیم قرآن بخوانیم!زیارت می رویم، وارد حرم نمی شود، می گوید شرک است ما باید مستقیم به سمت خدا برویم ! در مراسم عزاداری امام حسین (ع )شرکت نمی کند و می گوید ما بجای خوشحالی و شادی و پایکوبی از این که حسین( ع )پیروز شده نباید گریه و زاری کنیم و وارد فاز منفی و جذب موجودات شویم ! با نامحرمان و مردان فامیل دست می دهد !سگ خریده آورده خانه می گوید (نعوذبالله) وجه الله است ! پول از جیب من بر می دارد می دهد به یکی از دوستانش  که رابطه نزدیک با بیت طاهری دارد، بعنوان کمک به شبکه !ووو نمی دانم چه کار کنم؟!