مسلمان شدن محقق چینی دانشکده‌ پزشکی و بیمارستان جان‌هاپکینز امریکا
وی به مذهب حقه شیعه روی آورده است و از سوی خانواده اش نیز طرد شده است

دانلود