اختصاصی
رسانه تبشیری و آزادی طلب نشان دادن سران رژیم تروریست آمریکا‼️‼️‼️

به گزارش فرقه نیوز:

تا کنون میلیون ها انسان و زن و کودک بیگناه را به کشتن داده اند
از گروههای تروریست و آدمکش حمایت کرده اند
مردم بیگناه عراق ، فلسطین، یمن ، غزه و... را به وحشیانه ترین شکل به کشتن داده اند...

عجیب اینکه ادعای تفکر و تمدن دارند و می خواهند مردم ایران را نجات دهند ‼️‼️

و رسانه تبشیری نیز منتظرند تا او سخنی بگوید و اخبار آن را مخابره کنند تا مورد توجه سران رزیم آمریکا قرار بگیرند‼️