اختصاصی
تحریک و ترغیب بهائیان در ایران برای حضور و برگزاری عمل مجرمانه/بخش دوم

به گزارش فرقه نیوز؛ در آستانه دویستمین سالگرد تولد رهبران بهایی، رسانه های بهایی و معاند اقدام به تحریک و ترغیب بهائیان برای برگزاری این مراسمات در داخل ایران می کنند.