اختصاصی
استقبال مسئولین و رسانه ها از مبلغ بهایی تحت عنوان سفیر صلح و دوستی
به گزارش فرقه نیوز؛ در سایه غفلت مسئولین بهائیان این بار ایرانگردی با دوچرخه را برای تبلیغ تحت عناوین عوام فریبانه انتخاب کرده اند.

به همین منظور مبلغ بهایی موسوم به بابک شادابی بهایی زاده ای که با شعار صلح و دوستی به ایرانگردی پرداخته و بصورت چراغ خاموش و استفاده از غفلت مسئولین و نهادهای نظارتی دستورات بیت العدل را با پرچم صلح و دوستی انجام می دهد.

البته باید از ایشان پرسید آیا محور این صلح و دوستی احکام کتاب اقدس بهاءالله است؟