اختصاصی
آیا شنیده اید تاکنون در اسرائیل یک بهایی زندانی شود؟
به گزارش فرقه نیوز؛ با توجه به اینکه بهائیان در اسرائیل ممنوع هستند از تبلیغ و هیچگونه محفل محلی و ملی ندارند، جای تعجب نیست که چرا در اسرائیل بهائیان زندانی نمی شوند، لذا هرگز چنین چیزی نشنیده و نخواهید شنید.

یکی از دلایل آن این است که بهائیان در اسرائیل گوش به حرف حکومت اسرائیل کرده و نه تبلیغ بهائیت می کنند و نه محافل محلی و ملی برگزار می شود.