اختصاصی
وقتی رسانه های معاند هنوز بر طبل آشوب و تخریب اموال عمومی می کوبند!
به گزارش فرقه نیوز: