اختصاصی
اسلام دراویش اسلام منهای سیاست و منهای جهاد با دشمنان خدا!

به گزارش فرقه نیوز:

سکوت معنادار و تامل برانگیز رسانه های دراویش گنابادی و در مواردی ابراز خوشحالی برخی از رسانه های تندروی دراویش در شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی؛ بار دیگر زشتی و بطلان آموزه های دراویش در عدم دخالت در سیاست و بی تفاوتی نسبت به جامعه مسلمین را پدیدار ساخت.