اختصاصی
باز هم ادعاهای دروغین محمد علی طاهری رهبر فرقه حلقه؛ اینبار درمان کرونا !

به گزارش فرقه نیوز:

این روزها برخی از فرقه ها سعی دارند تا با ادعاهای دروغین درباره ویروس کرونا برای خود جایگاهی دست و پا کنند.

محمد علی طاهری و سایر مستر های  فرقه حلقه نیز سعی دارند تا بار دیگر با ادعای دروغین درمانگری جایگاه کم رنگ شده و از بین رفته خود را بازیابند.

رهبران این فرقه این بار خود را مداوا کننده ویروس کرونا معرفی می نمایند و سعی دارند با ادعای دروغین و عجیب اتصال به شبکه شعور کیهانی خود را درمانگر این بیماری معرفی نمایند.