اختصاصی
یک بام و دو هوای رسانه های تبشیری!!!

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های تبشیری همواره سعی دارند تا با روش های مختلف به مبارزه با اسلام و نظام اسلامی و جامعه دیندار مسلمان بپردازند.
 
نمونه ای از این موارد را  در ماجرای کرونا و تهمت بی توجهی مسلمانان به بهداشت می توان مشاهده کرد.

اینروزها نیز این رسانه ها بار دیگر به دروغ از فشارها برای بازگشایی مکان های مقدس مسلمانان توسط جامعه دیندار اسلامی می گویند؛ این در حالی است که بازگشایی بسیاری از مکان های مسیحی از جمله کلیساهای بزرگ در کشورهای مختلف از نظر این رسانه ها بلا مانع است.

یک بام و دو هوای رسانه های تبشیری!!!