متوقف کردن پخش شبکه تلویزیونی تبلیغ مسیحیت در اسرائیل/ جرم بودن تبلیغ بهائیت در ایران
به گزارش فرقه نیوز؛ ادعا می شود یکی از مراکز آزادی بیان و مذهب در اسرائیل است، سند بالا گواه بر آن است که رژیم کودک کش اسرائیل تبلیغات مسیحیان را بر نمی تابد و این عمل را جرم می داند. حال آیا تحرکات تشکیلات بهایی برای تغییر مذهب در ایران نباید جرم تلقی شود ؟

این در حالیست که تشکیلات بهائیت اجازه تبلیغ فرقه ی خود را در اسرائیل ندارند و از این حکم تخلف نکرده و هیچ اعتراضی نیز نمی کنند، اما در ایران باوجود جرم بودن تبلیغ بهائیت باز به اشکال گوناگون اقدام به تبلیغ می کنند!