سندی بسیار مهم از دروغ گویی های تشکیلات بهائی+سند

در این سند مهم تشکیلات بهائی اعتراف می کند که در سال ۱۳۸۰ رهبران بهایی موسوم به هیئت یاران مستقیم از طرف بیت العدل به رهبری جامعه بهایی منصوب شدند و خلاف تعهدات خود در سال ۱۳۶۲ که متعهد شده بودند تشکیلات بهایی تعطیل است بدون اجازه و خود سرانه تشکیلات را راه اندازی کردند.

این درحالیست که تشکیلات بهائی و مبلغین شان عنوان می کنند فعالیت های اداری، رسمی و تبلیغی این تشکیلات در ایران از سال 1362 تعطیل شده است!