اختصاصی
ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !
به گزارش فرقه نیوز: