اختصاصی
حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

به گزارش فرقه نیوز:

بارها و بارها شاهد موج سواری رسانه های معاند و شخصیتهای ضد نظام  بر روی برخی از موضوعات بوده ایم.

در ماجرای نوید افکاری( قاتل) نیز متاسفانه شاهد یک صدایی عناصر ضد نظام برای اتهام به جمهوری اسلامی ایران بودیم.

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم  بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.


حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!