اختصاصی
رقص و آواز در رسانه های تبشیری به بهانه کریسمس!

به گزارش فرقه نیوز:

اگر چه در کتاب مقدس مسیحیان بارها از حیا و عفت و نوعی از حجاب و پوشش برای زنان سخن به میان امده است ؛ اما این روزها در جوامع مسیحی و به ویژه رسانه های تبشیری بسیاری از پرده ها دریده شده و رقص و اواز در این رسانه ها به وفور و برای جذب مخاطب  انجام می شود.

این مساله در مواردی برخی از کشیش های مسیحی را نیز نگران ساخته و انها بارها به این رفتارها واکنش منفی نشان داده اند.


رقص و آواز در رسانه های تبشیری به بهانه کریسمس!