کج راهه های شیطان پرستی
درباره عرفان های نوظهور به نگارش در آورده است اظهار...
کتابی که درباره عرفان های کاذب و جنبش های نوپدید... دینی نوشته است گفت کج راهه های شیطان پرستی و... فرقه های نوظهور آثاری هستند که به کوشش نشر زمزم... هدایت به چاپ رسیده اند و در کتاب اول شیطان...
کد خبر: ۱۶۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱