اختصاصی
وقتی انسان محوری، جایگزین خدا محوری شود

به گزارش فرقه نیوز؛

لذت طلبی از مهمترین آسیب های انسان محوری است و زمانی لذت اصالت پیدا می‌کند که انسان به‌طور کامل خدا را از یاد برده باشد و هر چیزی در این هستی را در راستای غیرالهی آن و در مسیر رسیدن به لذت از آن بهره‌برداری کند. لذت‌بردن تنها هدف زیستن انسان می‌شود بنابراین از هر لذتی استقبال می‌کند. البته این لذت منحصر در روابط جنسی نیست و تمام شئونات زندگی انسان را شامل می‌شود؛ لذت پوشیدن، لذت خوردن، لذت گفتن، لذت دیدن، لذت شنیدن، لذت قدرت، لذت مقام و... . در چنین مرتبه‌ای انسان به خوی حیوانی‌اش نزدیک می‌شود و به لحاظ رفتار، شباهت‌هایی فراوان با حیوانات دارد. در این شرایط جنبۀ حیوانی انسان برجسته گشته و بر بُعد انسانیِ انسان مسلّط می‌شود. لذت عطش می آورد. هر چه انسان بیشتر به سمت لذت هایش برود بیشتر در آن غرق می شود. توجه به تمایلات این دنیایی و اصالت دادن به این تمایلات همان مسیر غیر الهی است. بر همین اساس است که این لذت هیچ گاه پایدار نمی ماند. لذت های این دنیایی که برآمده از خواسته های شیطانی انسان است، عمر بسیار کوتاهی دارند. اصالت لذت در اندیشه انسان محوری آسیب های فروانی دارد.

هرگاه جایگاه خداوند در زندگی انسان کمرنگ یا بی رنگ شود، انسان دست به اعمالی خواهد زد که از هر عقلی به دور است و هیچ منطقی آن را نمی پذیرد. رفتارهای خشن و عجیب و غریب شیطان پرستان در همین راستا است.

وقتی خدا نباشد همه چیز پوچ می شود و وقتی انسان احساس پوچی کند، هر عملی که او را سرگرم کند، انجامش می دهد.

در ادامه به عکس های شیطان پرستان تهی از خداوند نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چقدر انسان دور از خدا پوچ و تهی است.