اختصاصی
حجاب همسر ترامپ در حضور پاپ!

به گزارش فرقه نیوز؛ بی تردید حجاب یکی از سفارشات مهم ادیان الهی به شمار می رود. در مسیحیت نیز حجاب یکی از توصیه های جدی حضرت عیسی(ع) به شما می رفته است. حتی در کتاب تحریف شده مسیحیت امروزی نیز در موارد متعدد به مساله حجاب و حیا اشاره شده است.
در بسیاری از کلیساهای جهان به ویژه کلیساهای ارتدوکس نیز حجاب مورد تاکید بوده و مسیحیان در کلیسا با حجاب حاضر می شوند.

اما متاسفانه یکی از مشکلات جامعه مسیحی اینجاست که موارد اشاره شده به حجاب را تنها در کلیساها و در مکان های روحانی و در حضور شخصیتهای روحانی رعایت می کنند و رعایت حجاب در دیگر مکان ها را رعایت نمی کنند.

در جدیدترین اقدام همسر ترامپ رییس جمهور آمریکا در حالی که در سایر دیدارها و جوامع بدون حجاب حاضر می شود این بار و در حضور ترامپ با حجاب حاضر شد.

اما به راستی چرا مسیحیان تنها در مجامع دینی و حضور افراد روحانی حجاب را رعایت می کنند؟!

و به راستی چرا راهبه های مسیحی حجاب دارند و سایر مسیحیان حجاب ندارند؟!