هدف از عدالت در بهائیت چیست؟+دانلود پوستر
به گزارش فرقه نیوز؛ بهائیان مدعی پذیرفتن اصل یگانگی نوع انسان هستند. اینکه هیکل یک جامعه انسانی، یک کل به هم وابسته و هماهنگ است... و درد و رنج های آن، همه را مبتلا می کند... و هدف از عدالت ایجاد اتحاد بین انسان ها ذکر می شود...

ارتباط عدالت ذکر شده در بهائیت با حکومت استعمارگر آمریکا، رژیم کودک کش صهیونیست و مسیحیت تبشیری چیست؟

آیا دوستی و ارتباط با عاملین و مسببین این جنایات به اتحاد و همبستگی بین انسان ها می انجامد؟

دانلود پوستر