نوسازی قبور بابیان در سایه غفلت مسئولین
به گزارش فرقه نیوز؛ حاجی میرزا حسن رشدیه یک ازلی منشعب از فرقه ضاله بابیت بود. بنابر تصریح کسانی مثل ادوارد براون و نیز علی‌اکبر ارداقی، افتتاح مدارس رشدیه در تهران بنابر دستور مستقیم شیخ هادی نجم آبادی به رشدیه و علی‌خان امین الدوله بود.

نهادهای امنیتی باید به دنبال جریاناتی باشند که به دنبال زنده کردن یاد بابیت و بهاییت در پایتخت جهان تشیع هستند.