وقتی جنایتکاران را برگزیده خداوند می دانی!
رهبر جنبش مسیحیان کاریزماتیک: ترامپ برگزیده خداست!
به گزارش فرقه نیوز:

تعداد زیادی از مسیحیان انجیلی در آمریکا معتقدند که خدا دونالد ترامپ را برای گسترش پادشاهی خدا بر روی زمین برگزیده است.
چندین رهبر مذهبی عالیرتبه نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرده اند و اغلب ترامپ را با کوروش پادشاه ایرانی مقایسه می کنند که خدا از او خواست قوم اسرائیل را از تبعید در بابل نجات دهد!