اختصاصی
بازمانده منحوس پهلوی هم مرگ تابنده را تسلیت گفت!
به گزارش فرقه نیوز:

به راستی چرا تمامی مخالفان و دشمنان نظام و رسانه های معاند سعی در تسلیت گفتن مرگ تابنده را داشته و  بر آن موج سواری می کنند.

اینبار نیز بازمانده منحوس پهلوی دست به کار شد و سعی نمود تا با پیام تسلیتی احساسی خود را مدافع و یاور دراویش قلمداد نمایند.

آنچه مشخص است دراویش گنابادی نمی بایست در برابر این موج سواری ها سکوت نموده و در برابر جولان این دشمنان ساکت بنشینند. بلکه باید با موضعگیری درست خط خود را از دشمنان نظام اسلامی جدا سازند.