اردشیر زاهدی وزیرخارجه پهلوی: قاسم سلیمانی نابغه و سرباز باشرف ایران بود کار آمریکا تروریستی بود.
به گزارش فرقه نیوز:

اردشیر زاهدی وزیرخارجه پهلوی: قاسم سلیمانی نابغه و سرباز باشرف ایران بود کار آمریکا تروریستی بود. ترامپ و وزیرخارجه اش دیوانه و بدبخت هستند