اختصاصی
سرانجام آنهایی که دولت تروریست آمریکا دستشان به آنها رسیده است!
به گزارش فرقه نیوز:

   فریب دشمن را نخوریم!