اختصاصی
رسانه وابسته به دراویش تندرو و افراطی و حمایت از آمریکا و دعوت مردم به اغتشاش!!!

به گزارش فرقه نیوز:

بارها از ماهیت برخی از رسانه های افراطی و تندرو در میان دراویش شواهدی ارائه گردیده است.

رسانه جریده گلستان که ظاهرا از نام دراویش برای اقدامات ضد ایرانی خود پوششی ساخته است نیز بارها نشان داد که ماهیتی استعماری داشته و از طرف عناصر خارجی حمایت می شود.

این رسانه که خود را از دراویش می داند  این بار نیز بار دیگر ضمن حمایت از آمریکا و سخنان دروغین سران آمریکا در تفاوت قائل شدن میان ملت ایران و نظام اسلامی، بار دیگر مردم را به  اغتشاش و مقابل نظام ایستادن دعوت می نماید!!!