اختصاصی
راز حمایت از آمریکا و ترامپ توسط رسانه ای خود را از دراویش معرفی می کند‼️

به گزارش فرقه نیوز:


حمایت رسانه جریده گلستان از رژیم تروریست آمریکا هر روز ابعاد جدیدتری می یابد و این رسانه ضد نظام مانند سایر رسانه های وابسته به غرب برای حمایت از آمریکا و شخص ترامپ قمار باز دست و پا می زنند.
راز حمایت از آمریکا و ترامپ توسط رسانه ای خود را از دراویش معرفی می کند‼️
آنچه مشخص است این رسانه به شدت از سوی سران غرب و نظام سلطه حمایت شده و گردانندگان این رسانه ها عناصری ضد نظام می باشند