اختصاصی
(( اسلام گرایان تندرو)) واژه پر کاربرد در رسانه های معاند و تبشیری!

به گزارش فرقه نیوز:

گویا در سراسر دنیا مسلمانی غیر از تعداد محدود مسلمانان تندرو یافت نمی شود که رسانه های معاند تنها  از آنان یاد می کنند.

رسانه های معاند و تبشیری ها همواره سعی دارند از اسلام با نام اسلام و مسلمانان تندرو یاد کنند و تمامی اخبار آنان پیرامون اسلام خلاصه می شود به اخباری که درباره برخی از اسلام گرایان تندرو در جهان وجود دارد.

در حقیقت شگرد این رسانه ها این است که  با بزرگ کردن  رفتار تعداد محدودی از مسلمان در برخی از نقاط دنیا،  همه مسلمان و اسلام  را تندرو و افراطی نشان دهند!

(( اسلام گرایان تندرو)) واژه پر کاربرد در رسانه های معاند و تبشیری!