اختصاصی
سکوت پاپ و کلیساهای مسیحی در برابر توهین به مقدسات و ارزش های اسلامی!

به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که در دنیای اسلام نفرت و انزجار از توهین ها به اسلام به ویژه از سوی سردمداران ضد بشریت  فرانسوی  موج می زند، پاپ و سران کلیساهای مسیحی با سکوت در برابر این توهین ها  بار دیگر بر توخالی بودن برخی از شعارهایی که مطرح می کنند صحه گذاشتند.

 باید ببینیم در روزهای آینده آیا موضعی از سوی پاپ و سران کلیسا گرفته می شود یا نه؟

سکوت پاپ و کلیساهای مسیحی در برابر توهین به مقدسات و ارزش های اسلامی!