اختصاصی
درویشی گری یا جنگ قدرت!


به گزارش فرقه نیوز:

چندی است گروههای از دراویش با تخریب قطب دراویش  گنابادی  و نمایندگان وی  برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند.

این گروهها که  برخلاف آموزه های اهل تصوف به سیاست روی آورده ، و به نظر می رسد در عطش قدرت و خودنمایی می سوزند،  برای رسیدن به قدرت دست به هر ادعایی از جمله خیانت و دروغ به قطب دراویش و بزرگان دراویش زده اند.

از دیگر سو قطب دراویش و بزرگان سلسله نیز موضع روشن و صریحی در برابر این گروهها نداشته و علی الظاهر سکوت را بر هر چیز دیگری ترجیح داده اند.

 این وضعیت صوفیه گنابادی نشان می دهد که صوفیگری در دوران اخیر و در میان حداقل بخشی از متصوفه با معنویت فاصله بسیاری یافته و این روزها جنگ قدرت را  میان آنها شاهد هستیم.

درویشی گری یا جنگ قدرت!